Algemene voorwaarden voor de website www.abecobedrijven.nl

Werkingssfeer.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website,
waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere
websites, het kopiëren van (delen van) documenten en het gebruik van informatie van deze website
in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten.
(Klikt u daartoe één of meerdere malen op de knop "Vorige" of "Back" van uw browser). Door het
enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.  

Toepasselijk recht.
Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten
voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze
website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor Schijndel bevoegde
gewone rechter.  

Exoneratieclausule.
Tot het beloop dat zulks door de wet is toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van
welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website.
Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.  

Inhoud website.  
De informatie op deze website wordt te goeder trouw, en naar beste kennis en wetenschap verstrekt.                                                                                                                                                                   Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of
onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing
neemt (mede) op basis van de informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij
een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen,
stellen wij het op prijs dat van u te vernemen.  

Links naar andere websites.  
Indien op deze website links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wijze van
service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.  

Downloaden van bestanden.  
Indien vanaf deze website, dan wel vanaf de websites waar naar toe vanaf deze website links zijn
aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks
downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw
systeem en daaraan gerelateerde schade, of van welke schade ook, aanvaard wordt.  

Rechten van intellectuele eigendom.
Er is op deze website uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen
van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wege van
aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel
kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts
gebeurd bij wege van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden.
Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan
verzoeken wij u contact met ons op te nemen.  

Goede smaak.  
Wij hebben getracht om geen zaken in deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn
voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat we daarin niet geslaagd zijn, verzoeken we u
contact met ons op te nemen.